تکالیف
 
 
 
 
یکشنبه ششم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
دفتر نگاره صفحه 12 و لوحه منزل صفحه 14
      ریاضی صفحه 13 قسمت بالا تکمیل شود             
                                            

 

 

                     

دوشنبه هفتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
دفتر نگاره صفحه های 15 سوال هوش
صفحه 17 کامل شود           
                                            

 

 

 

 
سه شنبه هشتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
دفتر جزیره دانش صفحه 19 کار شود.
یک مربع شگفت انگیز روی برگه A4 طراحی کرده وعکس آنرا ارسال نمایید.