تکالیف 
 
 
 
یکشنبه ششم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
نگارش : صفحه 15 سوال 1 انجام شود.
5 کلمه از درس اول فارسی انتخاب کن و با آنها جمله های خنده دار بساز.
در یک برگه A4 هوای سالم و ناسالم را نقاشی بکش
کتاب کار ریاضی صفحه 4 انجام شود.             
                                            

 

 

 

دوشنبه هفتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
فارسی: شعر یار مهربان صفحه 9 را حفظ کنید
ریاضی: کتاب کلبه آموزش صفحه 5 انجام شود
 
ریاضی: فعالیت 1 صفحه 11 درخانه بصورت بازی انجام شود    
                                            

 

 

 

سه شنبه هشتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
ریاضی: خلاق باش صفحه 12 در یک برگه A4 انجام شود
کلبه ریاضی: صفحه 6 انجام شود
نگارش: صفحه 17 انجام شود       
                                            

 

 

 

 
 
 
 توضیح: فعالیتهای تکمیلی خاص صرفا شامل دانش آموزانی می شود که توسط معلم در کلاس انتخاب و انجام آن تکالیف به دانش آموزان توصیه شده است.