تکالیف

 
 
یکشنبه ششم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
  ریاضی: کتاب کار صفحه 4 انجام شود
نگارش:  صفحه 16 انجام شود
علوم: در یک برگه A4 هوای سالم و ناسالم را نقاشی کنید          
                                            

 

 

 

دوشنبه هفتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
کتاب کار ریاضی صفحه 5
نگارش فارسی صفحه 17
تمرین نمایش هدیه ها بصورت گروهی
آماده سازی وسایل هنر فردا         
                                            

 

 

 

سه شنبه هشتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
کلبه ریاضی صفحه 6 انجام شود
نگارش فارسی صفحه 18 و 19 انجام شود          
                                            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 توضیح: فعالیتهای تکمیلی خاص صرفا شامل دانش آموزانی می شود که توسط معلم در کلاس انتخاب و انجام آن تکالیف به دانش آموزان توصیه شده است.