تکالیف
 
یکشنبه ششم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
         
         ریاضی : حل سوالات صفحه 17و18و19 کلبه ریاضی
                     فارسی: املای کلمات بهم ریخته                                  

 

 

 

دوشنبه هفتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
1-ریاضی : حل تمرینات در دفتر
2- قرآن: ویس روانخوانی ذکر رکوع و سجده ارسال شود
3- فارسی: 6 خط از املاء از درس دوم نوشته شود.          
                                            

 

 
 
سه شنبه هشتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
ریاضی:ساخت تاس مکعب
فارسی: صفحه 17 کتاب نگارش انجام شود
علوم: تمرینهای فصل 2 علوم حل شود.      
                                            

 

 

 

 

 
 
 
 
 توضیح: فعالیتهای تکمیلی خاص صرفا شامل دانش آموزانی می شود که توسط معلم در کلاس انتخاب و انجام آن تکالیف به دانش آموزان توصیه شده است.