طرح بهبود سواد خواندن
 
 
     
 
     
تکالیف
 
 
یکشنبه ششم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای تکمیلی خاص
 
 
ریاضی تمرینهای ارسال شده با دقت حل شود
یک موضوع به دلخواه انتخاب کنیدو درباره آن یک بند بنویسید
جدول ضرب 6-7-9 ستونی نوشته شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه هفتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای تکمیلی خاص
 
 
کتاب کار اجتماعی درس سوم حل شود
فعالیت صفحه 10 کتاب علوم انجام شود و فیلم آن ارسال شود.
6 خط املاء از کلمه های مهم درس کوچ پرستوها نوشته شود.