تکالیف
 
یکشنبه ششم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای تکمیلی خاص
 
 
صفحه سوم درس سوم فارسی (رازی وساخت بیمارستان) نوشته شودو 3 جمله از صفحه نوشته شده را به دلخواه انتخاب کنیدو فعل وفاعل و مفعول را در صورت وجود مشخص کنید.
واژه نامه(مترادف و هم خانواده) در دفتر فارسی نوشته شود
درس سوم اجتماعی بصورت کنفرانس ویس فرستاده شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه هفتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای تکمیلی خاص
 
 
 
فارسی صفحه چهارم نوشته شود . کتاب کار علوم درس سوم حل شود . صفحه ۲۵ قرآن تکرار و تمرین شود پرسیده میشود .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه هشتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
کتاب کار اجتماعی درس سوم حل شود . سوالات ریاضی داده شده حل شود . مطالعه دروس انجام شود .