تکالیف
 
یکشنبه ششم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای تکمیلی خاص
 
 
صفحه سوم درس سوم فارسی (رازی وساخت بیمارستان) نوشته شودو 3 جمله از صفحه نوشته شده را به دلخواه انتخاب کنیدو فعل وفاعل و مفعول را در صورت وجود مشخص کنید.
واژه نامه ارسال می گردد، در قسمت واژه نامه نوشته و برای فردا آمادگی پرسش و پاسخ را داشته باشید.
دانش آموزان شماره 1 الی 4 کنفرانس درس اول اجتماعی 
شماره 5 الی 8 کنفرانس درس دوم مطالعات اجتماعی و شماره 9 الی 13 کنفرانس درس سوم مطالعات بصورت فایل صوتی ارسال گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دوشنبه هفتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای تکمیلی خاص
 
 
 
۱- شعر خِرَد رهنمای و خِرَد دلگشای حفظ گردد و معنی آن آموخته شود.
۲- صفحه ی ۲۹ از درس رازی و ساخت بیمارستان نوشته و کلمات غیر ساده( مرکب) آن مشخص گردد.
۳- هدیه های آسمانی ( از درس اول الی درس چهارم) آزمون شفاهی برگزار می گردد.
۴- دروس کتاب قرآن پرسش می شود.( روان خوانی -پیام های قرآنی- صفحات ۴- ۱۲- ۲۰ )
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه هشتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
  ا- با استفاده از خانه شطرنجی چند شکل طراحی کنید که محیط مساوی دارند اما مساحت متفاوت دارند و تصویر را ارسال نمایید.
2- سوالات ارسال شده در قسمت نوشتاری تکلیف ریاضی نوشته و انجام شود.
3- املای 10 خطی از درس رازی و ساخت بیمارستان توسط اولیا گفته شود.
                                            

 

 

 

 
 توضیح: فعالیتهای تکمیلی خاص صرفا شامل دانش آموزانی می شود که توسط معلم در کلاس انتخاب و انجام آن تکالیف به دانش آموزان توصیه شده است.