تکالیف
 
 
 
دوشنبه هفتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای تکمیلی خاص
 
 
 
علوم فصل دوم مطالعه شود
ریاضی صفحه 15 حل شود
نوشتاری درس دوم کامل شود فردا بررسی می شود
 
 
 
 
 
 
 
سه شنبه هشتم مهرماه 
 
 
 
 
فعالیتهای تکمیلی عمومی
 
فعالیتهای مهارت محور
 
  ازمون فارسی   و روخوانی قران ادامه تدریس ریاضی و علوم و پرسش درس سوم اجتماعی و ادامه بررسی نوشتاری   
                                            

 

 
 
 
توضیح: فعالیتهای تکمیلی خاص صرفا شامل دانش آموزانی می شود که توسط معلم در کلاس انتخاب و انجام آن تکالیف به دانش آموزان توصیه شده است.